INTERLITRATOUR is een initiatief van
INTERLITRATOUR est une initiative de
Arthis, Davidsfonds, Internationaal Comité, Masereelfonds, Muntpunt, VOEM, Willemsfonds.

Interlitratour editie 2017 wordt mee georganiseerd door:
L'édition 2017 d'Interlitratour est organisée en collaboration avec:
Arthis Artists, Basisschool De Kleurdoos, Brussels Ouderenplatform, Davidsfonds Elsene-Etterbeek/Davidsfonds Ixelles-Etterbeek, Davidsfonds Molenbeek, De Boekenmolen, Foyer vzw, GC De Rinck, Globe Aroma, Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Mangoboom In Bloei/Le manguier en fleurs, Openbare Bibliotheek Anderlecht/Bibliothèque publique d'Anderlecht, Openbare Bibliotheek Etterbeek/Bibliothèque publique d'Etterbeek, Orpheus, Samen voor morgen/Ensemble pour demain, Samenlevingsopbouw Brussel, ScriptaLinea - Collectifs d'écrits AISBL, Vereniging van Roemeense Ouders in België/L'association des Parents Roumains en Belgique, Willemsfonds Etterbeek.

ARTHIS vzw
NL Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw wil originele initiatieven opstarten, waarin een artistieke dimensie hand in hand gaat met een sociaal emancipatorische dynamiek. De activiteiten zijn gericht op een multicultureel publiek, en in het bijzonder op Roemeenssprekenden en wijkbewoners.
FR Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl a comme objectif principal de développer des initiatives originales liant une dimension artistique à une dynamique sociale. Les activités s'adressent à un public multiculturel et particulièrement aux habitants du quartier et aux personnes parlant le roumain.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org


ARTHIS ARTISTS

NL Socio-culturele vereniging gewijd aan de bevordering en de opwaardering van professionele kunstenaars en amateurkunst.
FR
Association socioculturelle qui Å“uvre pour la promotion et la valorisation des artistes ainsi que des pratiques artistiques amateurs et professionnelles.
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org


BASISSCHOOL DE KLEURDOOS

NL BS De Kleurdoos is een levendige, enthousiaste en kleurrijke basisschool van het GO!, gelegen in hartje Brussel. Samen met de kinderen, ouders, leerkrachten, opvang, de wijk, de stad, begeleiders en zo veel meer maken ze school en zijn ze een echte Brusselse Brede school.
FR EP De Kleurdoos est une école primaire de GO! animée, enthousiaste et colorée, située en plein cœur de Bruxelles. Avec les enfants, les parents, les enseignants, les services d'accueil, le quartier, la ville et les accompagnateurs, De Kleurdoos est une véritable école communautaire bruxelloise.
Moutstraat 24 Rue de la Braie
1000 Brussel/Bruxelles
02/512 49 79
bs.brussel@g-o.be
www.bsdekleurdoos.be


BIBLIOTHEEK ANDERLECHT 
NL De Nederlandstalige openbare gemeentelijke bibliotheek wil een open leeromgeving zijn voor iedereen die zich wil ontplooien en/of bijscholen via levenslang en levensbreed leren. Zij is een informatiepunt waar men terecht kan voor inlichtingen, bijstand en doorverwijzing. Bovendien promoot zij het lezen en komt ze tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van potentiële bibliotheekgebruikers. De bibliotheek tracht in een grootstedelijke, multiculturele en complexe omgeving een belangrijke rol te spelen op vlak van gemeenschapsvorming en versterking van de culturele diversiteit.
Sint-Guidostraat 97 Rue Saint-Guidon
1070 Anderlecht
02/523 02 33
anderlecht@bibliotheek.be


BRUSSELS OUDERENPLATFORM (BOp)
NL BOp wil Brusselse ouderen ertoe aanzetten om deel te nemen aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten.
Hiervoor werken we samen met, ondersteunen en begeleiden we alle netwerkpartners zoals lokale diensten- en gemeenschapscentra. Daarnaast willen we het aanspreekpunt zijn voor alle ouderen in Brussel en de belangen van de Brusselse ouderen behartigen bij de beleidsmakers.
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
02 210 04 60
info@bop.brussels
www.bop.brussels


DAVIDSFONDS
NL Al sinds 1875 brengt het Davidsfonds cultuur dichter bij mensen. Vandaag zijn we een van de grootste cultuurverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Met onze enorme ervaring en kennis willen we cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Taal en lezen, geschiedenis en kunst zijn onze specialiteit. Nationale evenementen maar ook kleine evenementen dicht bij de mensen zijn ons uithangbord. Het Davidsfonds heeft 50.000 leden en 500 lokale afdelingen, waarvan 20 in Brussel, met enthousiaste vrijwilligers. Cultuur is verbonden zijn. Cultuur kan je leven veranderen. Daar doen we het voor.
FR Depuis 1875 déjà, le Davidsfonds œuvre à porter la culture plus près des hommes. C'est aujourd'hui une des plus grandes associations culturelles de Flandre et de Bruxelles. Avec notre grande expérience et notre connaissance approfondie de la matière, nous aspirons à rendre la culture accessible au plus grand nombre. La langue et la lecture, l'histoire et l'art sont nos spécialités. Nos manifestations nationales mais aussi à petite échelle sont conçues pour rapprocher les hommes de tous bords. Le Davidsfonds compte 50.000 membres et 500 sections locales, dont 20 à Bruxelles, animées par des bénévoles enthousiastes. La culture, c'est la convivialité. La culture peut changer votre vie. C'est notre raison de vivre.
Sint-Vincentiusplein 1
1140 Evere
0479/10 22 89
brussel@davidsfonds.be
www.davidsfonds.be


FOYER VZW

NL Foyer vzw werd in 1969 opgericht. De organisatie is gehuisvest in Molenbeek en houdt zich op gemeentelijk, regionaal en internationaal vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en de globale thematiek van etnisch-culturele minderheden.
FR Le Foyer est une asbl qui a vu le jour en 1969. Elle est située à Molenbeek et est active au niveau communal, regional et international pour la diversité, l'interculturalité et la thématique globale des populations d'origine étrangère.
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 74 95
www.foyer.be


GC DE RINCK
NL Gemeenschapscentrum De Rinck vzw is het Nederlandstalig sociaal-cultureel centrum van Anderlecht. Wil je een cursus volgen, cultuur beleven of je inzetten voor het gemeenschapsleven? Ben je op zoek naar vergaderruimte, een zaal of gewoon informatie? Of wil je gewoon Anderlechtenaren ontmoeten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Dapperheidsplein 7 Place de la Vaillance
1070 Anderlecht
02/524 32 35
derinck@vgc.be


GLOBE AROMA

NL Het open, laagdrempelig kunstenhuis Globe Aroma is een ontmoetingsplatform waar participatieve kunstprojecten ontwikkeld worden met en voor nieuwkomers en Brusselaars onder (bege)leiding van een professioneel kunstenaar. Het is ook een (werk)plaats voor nieuwkomers-kunstenaars en een alternatieve presentatieplek.
FR
La maison des arts Globe Aroma, ouverte et accessible à tous, est une plateforme de rencontre où de nouveaux arrivants et des Bruxellois élaborent des projets artistiques participatifs, encadrés par un artiste professionnel. Globe Aroma est aussi un atelier et un lieu de présentation alternatif pour des primo-arrivants artistes.
Moutstraat 26 Rue de la Braie
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 21 10
info@globearoma.be
http://www.globearoma.be


HOOFDSTEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
NL De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt lessen muziek, woord en dans aan voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Het lerarenteam zet zich in om op een creatieve manier de talenten van de leerlingen te laten groeien. De Academie heeft vestigingen in Brussel-centrum, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren.
Fransmanstraat 118, 1020 Brussel 
02 421 14 00 
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be
www.hoofdstedelijkeacademie.be


INTERNATIONAAL COMITE
NL Het Internationaal Comité vzw (IC) is een multiculturele federatie. Het IC ondersteunt en verenigt zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden in hun verscheidenheid, met als doel de onderlinge solidariteit, samenwerking en integratie van de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel te bevorderen. De rode draad van waarden en opvattingen van het IC is samen te vatten als volgt: bruggen bouwen tussen culturen en mensen, samen sterker staan, en deelnemen aan de samenleving. 
FR Internationaal Comité vzw (IC) est une fédération multiculturelle qui réunit et soutient les associations d'immigrants, dans le respect de leur diversité. L'IC a pour but de promouvoir la solidarité, la collaboration et l'intégration des différentes communautés culturelles et ethniques, tant à Bruxelles qu'en Flandre. Les valeurs et idées de l'IC peuvent être résumées en « construire des ponts entre cultures et personnes, être plus forts ensemble et participer à la vie en société ». 
Rue Pletinckxstraat 19
1000 Brussel/Bruxelles
02/557 87 75
gianni@icvzw.be
www.icvzw.be


MANGOBOOM IN BLOEI
NL De Mangoboom in Bloei wil het samenleven tussen de verschillende gemeenschappen in België bevorderen door vorming en culturele activiteiten. Ook zet de vereniging zich in voor Noord-Zuid-uitwisselingen door micro-projecten in Afrika te ondersteunen, en biedt ze in Brussel de mogelijkheid tot het (her)ontdekken van de Afrikaanse gewoontes, talen en geschiedenis.
FR Le Manguier en Fleurs favorise la cohabitation entre les différentes communautés en Belgique par la formation et l'organisation d'activités culturelles. L'association soutient aussi les échanges Nord-Sud via des projets en milieu rural africain et offre la possibilité de découvrir les coutumes, les langues et l'histoire de l'Afrique à Bruxelles. 
Avenue Nellie Melbalaan 39
1070 Anderlecht
02/524 49 79
ntiyamangulu@skynet.be
www.mangoboominbloei.be


MASEREELFONDS
NL Masereelfonds is een progressieve en onafhankelijke vereniging die kritisch en onbevangen de maatschappelijke en culturele actualiteit bevraagt. Het Masereelfonds verenigt een groep mensen van diverse herkomst die vindt dat Vlaanderen en Brussel nood hebben aan debatcultuur, aan kritische zin, aan culturele alertheid.
FR Le Masereelfonds est une association progressiste et indépendante qui s'intéresse à l'actualité sociale et culturelle avec sérieux et sans préjugés. Le Masereelfonds rassemble un groupe de personnes d'horizons divers qui estime que la Flandre et Bruxelles ont besoin de nourrir la culture du débat, le sens critique et la vigilance culturelle. 
Kazernestraat 33 Rue de la Caserne
1000 Brussel/Bruxelles
02/502 38 80 
brussel@masereelfonds.be
www.masereelfonds.be


MUNTPUNT
NL Muntpunt bruist van Brussel.
Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek en je venster op Brussel. Laat je inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties. Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.
FR Muntpunt fait bouillonner Bruxelles.
C'est une bibliothèque, un centre d'information, un lieu de rencontre et votre porte sur Bruxelles. Laissez-vous inspirer par des livres, les histoires et les rencontres à la mesure de la capitale. Apprenez-en plus sur le logement, le travail, les études et l'expérience de la vie à Bruxelles. Découvrez les richesses culturelles et les nombreux loisirs qu'offrent les differents acteurs néerlandophones et flamands à Bruxelles.
L'asbl Muntpunt est une initiative de la Commission communautaire flamande (VGC) et du Gouvernement flamand.
Munt 6 Place de la Monnaie
1000 Brussel/Bruxelles
02 278 11 11
info@muntpunt.be
www.muntpunt.be


NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK (De Boekenmolen) Sint-Jans-Molenbeek 
NL Openbare Gemeentelijke Bibliotheek
FR Bibliothèque néerlandophone de Molenbeek-Saint-Jean
Bibliothèque publique communale 
Hovenierstraat 47A Rue du Jardinier
1080 Sint-Jans-Molenbeek/ Molenbeek-Saint-Jean
02/410 03 62
sint-jans-molenbeek@bibliotheek.be
http://www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be/


ORPHEUS

NL Orpheus is een socio-culturele vereniging, gesticht in 2013, gewijd aan de valorisatie van de Bulgaarse cultuur en tradities in België.
FR Orpheus est une association socioculturelle, fondée en 2013, qui œuvre pour la promotion de la culture et des traditions bulgares en Belgique.
0484/95 36 11
orpheus.abbac@gmail.com


SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL

NL Samenlevingsopbouw Brussel verenigt mensen in projecten voor een betere stad. Er wordt gewerkt aan de toegang tot grondrechten (recht op wonen, onderwijs, ...) met mensen die van deze rechten verstoken blijven. De bedoeling is samen met hen wegen te zoeken om op een volwaardige manier te kunnen participeren aan de samenleving en hiertoe ook het beleid te beïnvloeden.
Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
02 203 34 24
www.samenlevingsopbouwbrussel.be


SAMEN VOOR MORGEN

NL
Samen voor Morgen is een feitelijke vereniging opgericht voor en door ouders opgericht, met de bedoeling de ontwikkelingskansen voor onze kinderen te vergroten en maximaal te benutten. De verenigingen heeft tal van projecten zoals Mamacafé MIEP, Sportvader PIM en de Kinderboekenclub. Bovenal gaat Samen voor Morgen keihard voor samenwerking met anderen!
FR Ensemble pour demain est une association de fait créée par et pour les parents, avec comme objectif d'augmenter et d'utiliser au maximum les chances de réussite de nos enfants. L'association coordonne des projets tels Mamacafé, MIEP, Sport pour papa PIM et le club de livres pour enfants. Dans le cadre de ses activités, Ensemble pour demain accorde beaucoup d'importance à la collaboration avec d'autres associations.
Rotterdamstraat 2
1080 Sint-Jans Molenbeek
https://www.facebook.com/SamenVoorMorgen/
ghizlane.zaid@samenvoormorgen.be


SCRIPTALINEA - COLLECTIFS D'ECRITS AISBL

NL ScriptaLinea is een internationale vereniging die verschillende schrijfgroepen overkoepelt. Elke schrijfgroep kiest een maatschappelijk relevant thema en stelt hierrond een bundel teksten op, die via een evenement en via het internet publiek worden gemaakt. De vereniging zet in op diversiteit door open te staan voor iedereen die zin heeft om te schrijven binnen een gemeenschappelijk kader, ongeacht schrijfervaring of leeftijd. Scriptalinea beoogt een netwerk te zijn van literaire en sociale geschriften ten dienste van het collectief belang.
FR ScriptaLinea est une association internationale composée de plusieurs "collectifs d'écrits". Chaque collectif d'écrits choisit un thème de société et crée une compilation de textes, qu'il diffuse au public via un événement et sur internet. Il favorise la diversité en accueillant toute personne qui a envie d'écrire au travers d'un projet commun, quelle que soit son expérience d'écriture et son âge. ScriptaLinea se veut un réseau d'écritures littéraires et sociales pour le bien commun.
Montecarlolaan 56 Avenue de Monte-Carlo
1190 Brussel/Bruxelles
0476/05 35 79
info@scriptalinea.org
www.scriptalinea.org
www.collectifsdecrits.org
www.coletivosdeescrita.org


VERENIGING VAN ROEMEENSE OUDERS IN BELGIË
NL De Vereniging van Roemeense Ouders in België is een socioculturele vereniging met als doel om Roemeenstalige kinderen een leuke, educatieve en intergenerationele ruimte ter beschikking te stellen en multiculturele activiteiten aan te bieden. 
FR L'Association des parents roumains en Belgique est une association socioculturelle qui a comme objectif de mettre à la disposition des enfants roumanophones un espace et des activités multiculturelles ludiques, éducationnelles et intergénérationnelles. 
Vlaamsesteenweg 33 Rue de Flandre
1000 Brussel/Bruxelles
02/511 34 20
info@arthis.org
www.arthis.org


VERENIGING VOOR DE ONTWIKKELINGEN EMANCIPATIE VAN MOSLIMS
NL De vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (V.O.E.M) probeert vooroordelen op te ruimen en te voorkomen door een helder, maar tevens genuanceerd beeld te geven van moslims en immigranten in ons land. De VOEM vzw pleit voor een open en verdraagzame samenleving waarin alle levensbeschouwingen met elkaar in harmonie en verstandhouding kunnen leven.
FR Le VOEM - Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims tente de combattre les préjugés en donnant une image claire mais nuancée de la communauté musulmane et émigrée dans notre pays. Le VOEM plaide pour une société ouverte et tolérante où tous les modes de vie peuvent coexister dans l'harmonie et la compréhension mutuelle.
Lakensestraat 68 Rue de Laeken
1000 Brussel/Bruxelles
02/503 13 25
brusselsevoem@yahoo.com; brussel@voem-vzw.be
www.voem-vzw.be


WILLEMSFONDS
NL Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen en Brussel actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Driemaandelijkse publicaties : Rechtuit en Kortweg Flash. Willemsfonds : 160 jaar traditie met een levendige ambitie. Onbegrensd Grensverleggend.
FR Le Willemsfonds est la plus ancienne association socioculturelle flamande. De par sa vision du monde en tant que libre penseur libéral, le Willemsfonds stimule la croissance personnelle de chaque individu et contribue au développement d'une vie communautaire interculturelle démocratique à un niveau local, provincial et régional. Le Willemsfonds organise des activités et s'occupe de développer des initiatives dans le but d'impliquer activement le plus grand nombre de personnes en Flandre et à Bruxelles, dans la vie culturelle au sens le plus large du mot. Publications trimestrielles : Rechtuit et Kortweg Flash. Le Willemsfonds, c'est une tradition de 160 ans d'ambitions bien vivantes, c'est repousser sans cesse les limites.
Antwerpselaan 30 Boulevard d'Anvers
1000 Brussel/Bruxelles
02/218 44 88
willemsfonds.brussel@skynet.be
www.willemsfonds.be

info@interlitratour.be